سرکار خانم عالیه شفیعی

مؤسس

سرکار خانم مهین السادات ناظری

مدیریت

سرکار خانم یارپرور

مدیریت داخلی

سرکار خانم نورعلی

معاونت اداری

سرکار خانم فیض

معاونت مالی و ثبت نام

سرکار خانم توسلی

معاونت فرهنگی و پرورشی

سرکار خانم پاسباز

معاونت فناوری اطلاعات IT

سرکار خانم احمدی

معاونت پژوهشی و آزمایشگاه

سرکار خانم علوی

معاون اجرائی پایه دهم

سرکار خانم حبی

معاون اجرائی پایه یازدهم

سرکار خانم خانی

معاون اجرائی پایه دوازدهم

سرکار خانم اسکویی

مشاور و مسئول پایه دهم

سرکار خانم زیدآبادی

مشاور و مسئول پایه یازدهم

جناب آقای حدیدی

مشاور و مسئول پایه پیش دانشگاهی

سرکار خانم خرازی

روابط عمومی

سرکار خانم بیات

کتابخانه

سرکار خانم علی اکبری

فرهنگی