لحظاتی زیبا و بانشاط در اردوی توچال

برای دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان سلام فرمانیه

در ایستگاه 5 توچال

7 بهمن ماه 96