اردوی مطالعاتی اسفند ماه پایه چهارم در اردوگاه شهید باهنر

اردوی مطالعاتی سلام فرمانیه اردوگاه شهید باهنر