اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه سال چهارم در هفته سوم فروردین 97 برگزار شد.