لحظاتی زیبا و بانشاط در اردوی توچال

برای دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان سلام فرمانیه

در ایستگاه ۵ توچال

۷ بهمن ماه ۹۶