بازارچه خیریه  سلام فرمانیه 

جهت خرید کانکس برای هموطنان آسیب دیده در زلزله کرمانشاه

روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۱ و ۲۲ اسفند

در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد.