اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه سال چهارم در هفته سوم فروردین ۹۷ برگزار شد.