آشنایی با دبیرستان دخترانه سلام فرمانیه:

اهداف:
ارتقاء سطح علمی دانش آموزان به همراه تزکیه ، تعلیم و تربیت و ترغیب تحصیلات عالیه با شناخت کاربردی علوم و تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزش و دستیابی به مکارم اخلاق .

عمده فعالیت های آموزشی و فرهنگی

برگزاری امتحانات داخلی مستمر و برنامه ریزی شده با ارائه کارنامه علمی و 2 نوبت کارنامه ی رسمی آموزش و پرورش در دی و خرداد ماه.

ارائه کارنامه ی فرهنگی به دانش آموزان که شامل امتیازهای فرهنگی دانش آموزان در فعالیت های مشارکتی ، گروهی و فردی.

آشنایی با دبیرستان دخترانه سلام فرمانیه:

اهداف:
ارتقاء سطح علمی دانش آموزان به همراه تزکیه ، تعلیم و تربیت و ترغیب تحصیلات عالیه با شناخت کاربردی علوم و تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزش و دستیابی به مکارم اخلاق .

عمده فعالیت های آموزشی و فرهنگی

برگزاری امتحانات داخلی مستمر و برنامه ریزی شده با ارائه کارنامه علمی و 2 نوبت کارنامه ی رسمی آموزش و پرورش در دی و خرداد ماه.

ارائه کارنامه ی فرهنگی به دانش آموزان که شامل امتیازهای فرهنگی دانش آموزان در فعالیت های مشارکتی ، گروهی و فردی.