اهداف:
ارتقاء سطح علمی دانش آموزان به همراه تزکیه ، تعلیم و تربیت و ترغیب تحصیلات عالیه با شناخت کاربردی علوم و تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزش و دستیابی به مکارم اخلاق .