اهداف:
ارتقاء سطح علمی دانش آموزان به همراه تزکیه ، تعلیم و تربیت و ترغیب تحصیلات عالیه با شناخت کاربردی علوم و تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزش و دستیابی به مکارم اخلاق .

عمده فعالیت های آموزشی و فرهنگی و پژوهشی

برگزاری امتحانات داخلی مستمر و برنامه ریزی شده همراه با اردوهای مطالعاتی با حضور مشاوران تحصیلی ویژه هر پایه و ارائه کارنامه علمی علاوه بر دو نوبت کارنامه ی رسمی آموزش و پرورش در دی و خرداد ماه.

ارائه کارنامه ی فرهنگی به دانش آموزان که شامل امتیازهای فرهنگی دانش آموزان در فعالیت های مشارکتی ، گروهی و فردی و شرکت در جشنواره های فرهنگی و ورزشی.

برگزاری کلاس های پژوهش و المپیاد در رشته های مختلف و شرکت در جشنواره های علمی و پژوهشی جهت بروزرسانی سطح علمی و پژوهشی دانش آموزان.