سخنراني جناب دكتر دوائی

 روز یکشنبه مورخ 98/05/06 در دبیرستان سلام فرمانیه نشست دانش آموزان پایه یازدهم با حضور جناب آقای دکتر دوائی با موضوع «هویت موفق» برگزار شد.