گزارش اردوی مطالعاتی دی ماه

گزارش اردوی مطالعاتی دی ماه 98

افتخار آفرینی دانش آموزان در آزمون جامع مدارس برتر

اردوی مطالعاتی - دبیرستان سلام فرمانیه

روزهای پر تلاش دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی - سلام فرمانیه

اردوی مطالعاتی مهر ماه پایه دهم در اردوگاه ابوذر

اردوی مطالعاتی مهر ماه پایه دوازدهم در اردوگاه ابوذر

برگزاری آزمون جامع شبیه ساز کنکور

برگزاری آزمون جامع شبیه ساز کنکور