آدرس :خیابان فرمانیه (شهید لواسانی)، روبروی سفارت ایتالیا، خیابان شهید عسگریان، خیابان شهید حسینی، پلاک ۵۷

تماس :شماره تلفن : ۲۲۲۸۰۷۸۴ – ۲۲۸۳۰۵۲۰
رایانامه : salamfarmanie@yahoo.com

فرم تماس