آدرس: خيابان فرمانيه (شهيد لواساني)، روبروي سفارت ايتاليا، خيابان شهيد عسگريان، خيابان شهيد حسيني، پلاك 57

شماره تماس: 22280784 – 22830520

رايانامه: salamfarmanie@yahoo.com

فرم تماس