اردوي تفريحي لواسان به مناسبت روز دانش آموز روز شنبه 15 آبان 96  برگزار شد.