#اطلاعیه هفتمین دوره سلام کاپ اسفند۹۶ برگزار می شود