#اطلاعیه هفتمین دوره سلام كاپ اسفند96 برگزار می شود