اردوی زیارتی مشهد مقدس در سال تحصیلی 92-93 برگزار شد.