خیریه اسفند ماه سلام فرمانیه

مراسم خیریه ای به نفع مؤسسه خیریه محدث، اسفند ماه 92 در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد.