اردو پایگاه تابستانی سلام فرمانیه

روز شنبه پنجم مرداد ماه نود و هشت،  با دختران عزیزمان به موره ملی ایران واقع در خیابان سی تیر، رفتیم

و به بازدید از قدیمی ترین و مهم ترین موزه کشور (موزه ملی ایران) و به شناخت اقوام ایرانی دوران باستان پرداختیم.

گزارش تصویری اردو :