کارگاه آموزشی ،تخصصی تندخوانی و تکنیک های تمرکز حواس

کارگاه آموزشی ،تخصصی تندخوانی و تکنیک های تمرکز حواس مخصوص دانش آموزان پایه دهم در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار میشود.

عناوین جلسه:
_افزایش چشمگیرسرعت مطالعه ،کاهش زمان مطالعه
_لذت بردن از مطالعه و افزایش ساعات مطالعه
_افزایش آگاهی از نحوه ی عملکرد چشم ها و مغز
_شناسایی علل کند خوانی و آموزش عبور از این موانع
_آموزش و یادگیری صامت خوانی و چشم خوانی
_آموزش عبارت خوانی و جمله خوانی
_آموزش و تسلط کامل بر شیوه مطالعه اجمالی و گزینشی  ایجاد اعتماد به نفس در یادگیری

گزارش تصویری کلاس ها: