معرفی و برگزاری کلاس در رشته های المپیادی و پژوهشی

اولین جلسه کلاس های ربوکاپ و کلاس های پژوهش و معرفی رشته های المپیادی در دبیرستان سلام فرمانیه
آشنایی با کلاس المپیاد ریاضی
آشنایی با کلاس المپیاد ریاضی
آشنایی با کلاس المپیاد زیست
آشنایی با کلاس المپیاد زیست
آشنایی با کلاس پژوهشی co_space
آشنایی با کلاس پژوهشیco_space
آشنایی با کلاس المپیاد شیمی
آشنایی با کلاس پژوهشیco_space
کلاس فوریت های پزشکی
آشنایی با کلاس المپیاد شیمی