آغازاردوی مطالعاتی جمع بندی پیش 1 ، امروز شنبه 1 دیماه ۹۷ و جلسه ی مشاوره گروهی مسئول پایه سال دوازدهم جناب آقای مصیبی پیرامون

– نحوه ی صحیح مطالعه

– جمع بندی دروس نیمسال اول

– توزیع دفترچه های پایش 

آغازاردوی مطالعاتی جمع بندی پیش - سلام فرمانیه