نتـایج کنکور ریـاضـی

ردیفنام و نام خانوادگیرشته و دانشگاه
1غزال لقائیمهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
2مائده حاج محمد حسینیمهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر
3رامینا امیراصلانیمهندسی معماری دانشگاه تهران
مهندسی معماری تهران مرکز
4مریم احمدیان فردعلوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا
مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
5پرستو محسنی پورمهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا
6یاسمین عقابیمهندسی متالوژی مواد علم و صنعت
مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
7ملیکا محبعلیمهندسی متالوژی مواد علم و صنعت
مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
8کمند بابائیمهندسی آب دانشگاه تهران
مهندسی برق علوم تحقیقات
9صبا امیراحمدیمهندسی مکانیک علم و فرهنگ
مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
10فرناز سادات قریشیمهندسی عمران علم و فرهنگ
مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
11هلیا صالحیفیزیک علم و صنعت ایران
مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
12مانلی حیدری نژادفیزیک دانشگاه خواجه نصیر
13غزل طباطبائیمهندسی ماشین صنعتی غذائی دانشگاه تهران
مهندسی صنایع علوم تحقیقات
14ضحی سادات موسویمهندسی معماری دانشگاه شریعتی
مهندسی معماری علوم تحقیقات
15حانیه احمدیان فردمهندسی صنایع دانشگاه نوشیروان بابل
مهندسی صنایع علوم تحقیقات
16هلیا کهکمهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قم
17الیا سرداشتانیمهندسی عمران علم وفرهنگ
مهندسی معماری علوم تحقیقات
18مروارید عجممعماری داخلی علم و فرهنگ
مهندسی معماری علوم تحقیقات
19آناهیتا حاجی حسینیمعماری داخلی علم و فرهنگ
20مه تا مسجودیآمار دانشگاه الزهرا
مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
21کیمیا عباسیمهندسی کامپیوتر غیرانتفاعی ارشاد
مهندسی کامپیوتر تهران شمال
22پارمیدا پناهیآمار علم و فرهنگ
مهندسی معماری تهران مرکز
23نیکی محمدزادهمهندسی معماری غیرانتفاعی ارشاد
مهندسی کامپیوتر تهران شمال
24زهرا معمارزادهمهندسی معماری غیرانتفاعی ارشاد
مهندسی معماری علوم تحقیقات
25نیکا فرجی پورارتباط تصویری تهران جنوب
26مهرسا دلاورانمهندسی معماری غیرانتفاعی رسام
مهندسی معماری تهران مرکز
27یاسمین بهرامیمهندسی پلیمیر علوم تحقیقات
28هانیه هوشیارخواهمهندسی برق سمنان
مهندسی کامپیوتر واحد پردیس