فراهم آوردن فضای آموزشی شاداب و برانگیزاننده در دانش آموزان از دغدغه های اصلی ما در مدرسه دبیرستان سلام فرمانیه است، به گونه ای که علاوه بر فعالیت های آموزشی، شکوفائی خلاقیت، پرورش فرهنگی، رشد و تعالی همه جانبه دانش آموزان مد نظر قرار گیرد.

قبولی های دانشگاه های دولتی تهران

دانشگاه شریف

دانشگاه شهید بشتی
دانشگاه خواجه نصیر
علم و صنعت
دانشگاه الزهرا
دبیرستان سلام فرمانیه تلاش دارد با افزایش کارائی، ارتقا بهبود و مستمر سطح کیفی آموزش و پرورش در راستای اسناد بالا دستی، خدماتی متمایز نسبت به سایر مدارس و موسسات ارائه نماید و به کیفیت و متمایز بودن خدمات شناخته شود.

نتایج دکترای تخصصی

دکترای تخصصی