اعطای جوایز تیم رباتیک سلام فرمانیه ۱۴۰۰-۱۳۹۹

یکشنبه ٧ شهریور ؛ حضور پُر شور قهرمانان رباتیکخانم هاآ…