کتاب رهش

رهش نوشته رضا امیر خانی نشر افق

کتاب رهش یک رمان در وصفِ حالِ تهران است، از برج هایش که از حوض های لاجوردی، سبز شده اند! ماجرای داستان از زبانِ “لیا” ست که به همراه همسرش “علا” و پسرِ کوچکشان”ایلیا” در خانۀ پدریِ لیا زندگی می کنند. یک زوجِ معمار که تا چند سالِ پیش بر سرِ خانه های قدیمیِ تهران برج می ساختند ولی امروز دیگر لیا کار نمی کند، چون ایلیا بیمار است. بیماریِ ایلیا زادۀ تهرانِ امروزی ست، آسم…

موضوعِ کتاب رهش تنها در باب آلودگی هوای تهران نیست، به طورِ کلی روندِ تغییر در پایتخت است که از تبعاتِ آن آلودگیِ وحشتناکِ هوا، بروز بیماری های تنفسی در نسل جدید، از بین رفتن صمیمیتِ میان اهالیِ شهر نشین و به ویژه همسایه ها، خیانت میانِ زوج ها که مثل آب روان شده است و از آلودگی هوا هم جلو زده!، تظاهر و دو روییِ کارمندان که به منظور حفظ سِمَت و جایگاه در محل کار صورت می گیرد و…که خیلی خوب به همدیگر وصل شده اند و کتاب رهش را پدید آورده اند تا ما بخوانیم و آگاه باشیم!

کتاب را که شروع می کنیم به خواندن، حسِ صمیمیتِ خاصی با نوشته ها ایجاد نمی شود حتا شاید کمی طول بکشد که با ادبیات و رسم الخطِ رضا امیرخانی کنار بیایید و بتوانید بجای پرداختن به کلمه ها و جمله بندی ها، به ماجرا بپردازید، ولی بهرحال بعد از حداکثر 10 صفحه با این ادبیات کنار می آیید و احتمالاً این شیوۀ رسم الخطی بی ربط از موضوعِ کتاب هم نباشد!

این کتاب در کتابخانه دبیرستان سلام فرمانیه موجود می باشد.