درخشش دانش آموزان سلام فرمانیه

 در مسابقات ورزشی سلام

اسفند 97

ورزشی سلام فرمانیه

روز جمعه 26 بهمن 97
آغاز پنجمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام – دوره دوم
ویژه دختران

در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی