کلاس های آنلاین مهر ماه 99

چو کوشش نباشد، تن زورمند

نیارد سر از آرزوها بلند

که اندر جهان، سود بی رنج نیست

کسی را که کاهل بود، گنج نیست🌻🌻

گزارشی از عملکرد آموزشی ،فرهنگی مهرماه 🍂

لازم به ذکر است تصاویر مربوط به حضور دانش آموزان در مدرسه در هفته اول مهرماه وقبل از اعلام پروتکل جدید ستاد مبارزه با کرونا بوده است .

#مدرسه_نشاط_وخودباوری
#سلام_فرمانیه